Menu
                  Rezerwuj                    

Wizerunek Gości / Guests’ Images

Regulamin dotyczący upubliczniania wizerunku gości

 

Zgoda na upublicznianie wizerunku:

Jako gość restauracji, wyrażasz zgodę na to, aby Twoje zdjęcia oraz nagrania wideo, wykonane podczas Twojej wizyty w restauracji, mogły być używane i upubliczniane przez restaurację. Zdjęcia i nagrania te mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych, marketingowych, na stronie internetowej restauracji, w mediach społecznościowych oraz w innych materiałach reklamowych.

 

Charakter publiczny restauracji:

Restauracja jest miejscem publicznym, a wszelkie działania mające na celu dokumentowanie atmosfery, wydarzeń czy spotkań są częścią codziennego funkcjonowania lokalu. W związku z tym, goście są świadomi możliwości uwiecznienia ich obecności w miejscu publicznym.

 

Prawo do cofnięcia zgody:

W przypadku, gdybyś zmienił(a) zdanie co do udzielenia zgody na upublicznianie swojego wizerunku, prosimy o niezwłoczny kontakt z managerem restauracji. Po otrzymaniu pisemnego cofnięcia zgody, zobowiązujemy się do usunięcia materiałów związanych z Twoim wizerunkiem, które zostały już opublikowane.

 

Kontakt z managerem:

Wszelkie pytania, wątpliwości czy prośby dotyczące upubliczniania wizerunku można kierować bezpośrednio do managera restauracji. Dane kontaktowe managera są dostępne na stronie internetowej restauracji oraz w lokalu.

 

Ochrona prywatności:

Restauracja zobowiązuje się do zachowania pełnej troski o prywatność swoich gości. Zdjęcia oraz nagrania wideo będą używane wyłącznie w celach związanych z promocją restauracji.

 

Dziękujemy za zrozumienie oraz współpracę.

 

White Marlin Gdańsk

 

Regulations regarding the Publication of Guests’ Images

 

Consent for Image Publication:

As a guest of the restaurant, you hereby grant consent for your photos and video recordings taken during your visit to the restaurant to be used and published by the establishment. These images and recordings may be used for promotional and marketing purposes, on the restaurant’s website, in social media, and in other promotional materials.

 

Public Nature of the Restaurant:

The restaurant is a public place, and any actions aimed at documenting the atmosphere, events, or gatherings are part of the daily operations of the venue. Therefore, guests are aware of the possibility of being captured in a public setting.

 

Right to Withdraw Consent:

In the event that you change your mind about granting consent for the publication of your image, please contact the restaurant manager promptly. Upon receiving a written withdrawal of consent, we commit to removing materials related to your image that have already been published.

 

Contact with the Manager:

Any questions, concerns, or requests regarding the publication of images can be directed to the restaurant manager. The manager’s contact information is available on the restaurant’s website and within the establishment.

 

Privacy Protection:

The restaurant is committed to maintaining utmost care for the privacy of its guests. Photos and video recordings will be used exclusively for purposes related to the promotion of the restaurant.

 

Thank you for your understanding and cooperation

White Marlin Gdansk