Menu
                  Rezerwuj                    

Regulamin

§ 1 DANE PODSTAWOWE

Właścicielem i administratorem White Marlin Catering Dietetyczny jest spółka WM Catering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000940453, Sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca adres siedziby i adres do doręczeń:
ul. Armii Krajowej 116 lok. 3, 81-824 Sopot, NIP: 5851496021, REGON: 520948038,
e-mail: catering@whitemarlin.pl, numer kontaktowy +48 798-586-291 (dalej jako: „Usługodawca” lub „Sprzedawca”).

§ 2 DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE

ADRES DOSTAWY– oznacza dokładny adres dostawy przedmiotu usługi, podany przez Klienta podczas składania zamówienia, który obejmuje: miejscowość, kod pocztowy, dzielnicę, ulicę, nr mieszkania, kod do domofonu, ewentualny dostęp do kluczyka od bramy/drzwi wejściowych lub informację o sposobie i miejscu pozostawiania posiłków..

CENNIK – cennik usług, dostępny na stronie www.whitemarlin.pl/catering-dietetyczny

DANE KLIENTA – dane podane przez klienta podczas składania zamówienia
i niezbędne do jego realizacji, obejmujące: imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.

DIETA/PRODUKT – zestaw posiłków, w ilości oraz kaloryczności, wybranej przez Klienta, dostarczany w częstotliwości, wskazanej w zamówieniu.

DZIEŃ ROBOCZY – obejmuje jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – usługa elektroniczna, formularz dostępny na stronie whitemarlin.pl/catering-dietetyczny , w zakładce DIETA, umożliwiający złożenie zamówienia diety.

KLIENT/UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, korzystająca z usług White Marlin Catering Dietetyczny lub zamierzająca z nich korzystać.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

NEWSLETTER – usługa elektroniczna świadczona przez usługodawcę, za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia klientom otrzymywanie od usługodawcy na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, cyklicznych informacji o nowych usługach, funkcjonalnościach i aktualnościach oraz innych treści, np. dot. promocji, kodów rabatowych, ankiet, porad dietetycznych, życzeń świątecznych i innych.

REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług przez White Marlin Catering Dietetyczny.

SERWIS INTERNETOWY/SERWIS – serwis internetowy, należący do usługodawcy, dostępny pod adresem whitemarlin.pl/catering-dietetyczny, za pośrednictwem, którego Klient może złożyć zamówienie na wykonanie Usługi oraz pozyskać informację dotyczących usług White Marlin Catering Dietetyczny.

STREFA DOWOZU – obszar dostaw usługi wskazany w zakładce informacyjnej dostępnej na stronie Serwisu Internetowego, obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia zamówienia do realizacji.

UMOWA – umowa zawierana za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na odległość pomiędzy Klientem a White Marlin Catering Dietetyczny przedmiotem której jest świadczenie na rzecz klienta usługi.

USŁUGA – oznacza usługę oferowaną przez White Marlin Catering Dietetyczny, obejmującą kompleksowe przygotowanie, wytworzenie i dostarczenie na adres wskazany przez klienta indywidualnie wybranej przez klienta diety składającej się z ilości posiłków o określonej zbiorczej ilości kalorii. Wybór oraz opis diet, znajduje się pod adresem whitemarlin.pl/catering-dietetyczny, w zakładce DIETY.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie usługi ze sprzedawcą.

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia w serwisie internetowym Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Klient obowiązany jest do korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy, innych usługobiorców i klientów oraz osób trzecich.
Klient jest zobowiązany podać usługodawcy prawdziwe i poprawne dane niezbędne do realizacji Usług.
W sytuacji jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych Klient powinien skonsultować z lekarzem możliwość skorzystania z Produktów White Marlin Catering Dietetyczny przed złożeniem zamówienia w White Marlin Catering Dietetyczny.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w White Marlin Catering Dietetyczny
w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy
i zasady wskazane w niniejszym regulaminie oraz w polityce prywatności opublikowanej na serwisie internetowym, pod linkiem https://whitemarlin.pl/catering-dietetyczny/polityka-prywatnosci .
Wszelkie ceny podane na stronie serwisu internetowego podawane są
w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.
Usługodawca, zastrzega sobie prawo do rozszerzenia oferty diet o nowe produkty, a dodanie nowych produktów nie stanowi zmiany regulaminu

§ 4 PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

Usługodawca umożliwia klientowi złożenie zamówienia w ramach serwisu internetowego, poprzez wybór diety na konkretną ilość dni oraz dostaw zgodnie z ofertą opisaną pod adresem https://whitemarlin.pl/catering-dietetyczny/diety/ albo pod adresem https://whitemarlin.pl/catering-dietetyczny w zakładce DIETY.
Klient, może również złożyć zamówienie poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres poczty elektronicznej usługodawcy catering@whitemarlin.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 798-586-291.
Złożenie zamówienia telefonicznie, wymaga potwierdzenia zamówienia poprzez przesłanie wiadomości mailowej przez Klienta, na adres poczty elektronicznej usługodawcy catering@whitemarlin.pl.
Zamówienia składane od poniedziałku do piątku do 13:00, składane są na trzeci dzień od dnia złożenia zamówienia (tj. zamówienie w poniedziałek do 13:00 składamy na czwartek tego samego tygodnia, zamówienie złożone po 13:00 będzie rozpoczynało się w piątek tego samego tygodnia).
Zamówienia składane w piątek po 13:00 do niedzieli włącznie, składane są na czwartek kolejnego tygodnia.
Zamówienie złożone telefoniczne oraz mailowo, uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez klienta potwierdzenia jego otrzymania, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane klienta, numer zamówienia, wybrany wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego zamówienia informacje. Z chwilą otrzymania wiadomości przez klienta dochodzi do zawarcia umowy.
Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości od sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.

Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, zamawiający zobowiązany jest poinformować White Marlin Catering Dietetyczny o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
Przyjęcie i zrealizowanie zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 6 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności White Marlin Catering Dietetyczny za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach
W przypadku, gdy przekazane w zamówieniu dane są niekompletne, niezgodne z prawdą lub w jakikolwiek inny sposób niejasne – usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia do momentu uzupełnienia lub wyjaśnienia danych.
Klient zobowiązany jest przekazać́ sprzedawcy odpowiednie informacje umożliwiające kontakt (numer telefonu stacjonarnego/komórkowego i adres e-mail). Klient jest odpowiedzialny za podanie prawidłowego adresu e-mail oraz zapewnienie sobie dostępu do podanego adresu. Klient jest zobowiązany do zapewnienia, że podany numer telefonu jest prawidłowy oraz że jest osiągalny pod przynajmniej jednym z podanych numerów telefonu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe z niewykonania obowiązków wymienionych powyżej.
Ceny poszczególnych zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego zamówienia określone są w cenniku White Marlin Catering Dietetyczny.

§ 5 PROCEDURA REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Dostawa produktów White Marlin Catering Dietetyczny dostępna jest na obszarze dostawy wskazanej w Serwisie Internetowym, w godzinach między 1.00, a 7.00 rano. Trójmiasto w godzinach: 19:30-2:00.
Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego zawartości oraz wartości energetycznej posiłku wraz z warunkami przechowywania, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład zestawu posiłków w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa/karton z logo White Marlin Catering Dietetyczny z danymi klienta takimi jak imię, nazwisko, adres, godzina dostawy i rodzaj diety.
Zamówienia złożone i prawidłowo opłacone w dzień roboczy do godz. 13.00, będą realizowane na dwa dni kolejne od daty złożenia zamówienia (tj. w poniedziałek do 13:00 zamówienie składane jest na czwartek). Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 13.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od trzeciego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia (tj. poniedziałek po 13:00 zamówienie trafia na piątek).
Wyjątek stanowią zamówienia składane w piątek po 13:00 do niedzieli włącznie- realizowane one będą na czwartek kolejnego tygodnia.

W zależności od strefy/lokalizacji naliczana jest dodatkowa opłata za usługę cateringową.
W razie nieodebrania przez klienta zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 13:00 dwóch dni poprzedzających dostawę, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania zamówienia.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży produktu, który uprzednio został dostarczony pod wskazany przez Klienta adres dostawy. Sprzedawca dokumentuje pozostawienie produktu poprzez wykonanie zdjęcia.
W przypadku dnia ustawowo wolnego od pracy produkty dostarczane są w godzinach wieczornych w dniu poprzedzającym taki dzień. W kwestii weekendów (diety na sobotę oraz niedzielę dostarczane są razem zgodnie z dostawą sobotnią).
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji harmonogramu dostaw produktów. W takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się poinformować́ klienta drogą elektroniczną (lub telefoniczną) w terminie umożliwiającym dokonanie ewentualnej modyfikacji harmonogramu dostaw w zamówieniu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerwy w realizacji zamówienia
w okresie świątecznym. Sprzedawca o wystąpieniu takiej przerwy poinformuje klienta z wyprzedzeniem.

§ 6 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za zamówienie na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, za dzień płatności uważany jest dzień uznania rachunku bankowego sprzedawcy.
Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie. O fakcie wstrzymania, usługodawca poinformuje klienta. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez usługodawcę, za dzień złożenia zamówienia, uważany będzie dzień zapłaty.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Sprzedaż dokonywana poprzez sklep internetowy spółka rejestruje za pomocą kasy rejestrującej. Spółka wystawia klientom faktury elektroniczne na osobę prywatną lub na firmę.

§ 7 REKLAMACJE

W razie niezgodności przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym zamówieniem lub niniejszym regulaminem, klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: catering@whitemarlin.pl.
Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 12:00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia reklamacji
W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji White Marlin Catering Dietetyczny poinformuje klienta o możliwości wymiany przedmiotu zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

W razie stwierdzenia przez White Marlin Catering Dietetyczny, iż reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, White Marlin Catering Dietetyczny poinformuje klienta o fakcie nieuwzględnienia reklamacji.

w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.
W razie nieuwzględnienia reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie klienta lub niezwrócenia przez klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (dostawcy) White Marlin Catering Dietetyczny, który dostarczył klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, White Marlin Catering Dietetyczny należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem White Marlin Catering Dietetyczny

§ 8 ZMIANA ZAMÓWIENIA ORAZ WYPOWIEDZENIE UMOWY

Po zawarciu umowy istnieje możliwość zmiany rodzaju diety i adresu dostawy diety, pod warunkiem, że klient skutecznie poinformuje o tym fakcie usługodawcę, nie później niż do godziny 13.00 na 2 dni różnicy przed dostawą , której zmiana dotyczy, w przypadku modyfikacji diety dostarczanej w poniedziałek, do godziny 13:00 w czwartek, w przypadku modyfikacji diety dostarczanej w sobotę oraz w niedzielę, do godziny 13:00 w środę.
W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 16:00 na 2 dni przed dostawą.

Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmniejszenia pakietu.
Klient ma prawo do rozwiązania umowy, bez podania przyczyny z okresem wypowiedzenia, trwającym 2 dni robocze.
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy oraz o zmianie zamówienia, powinno zostać złożone w formie pisemnej, bądź przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail catering@whitemarlin.pl.
Termin wypowiedzenia biegnie od dnia wysłania przez klienta wiadomości e-mail, zawierającego oświadczenie woli lub daty doręczenia usługodawcy pisemnego oświadczenia woli.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia klienta o wypowiedzeniu umowy, zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności za niewykorzystane dni z uwzględnieniem terminu wypowiedzenia.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

Uwzględniając przedmiot umowy będący usługą ściśle związaną przedmiotem świadczenia ulegającym szybkiemu zepsuciu lub mającym krótki termin przydatności do użycia, a także faktem, iż częścią świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, stosownie do brzmienia przepisów art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), klientowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy jako zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

§ 10 WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne. Zapisanie na Newsletter’a możliwe jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa pod adresem https://whitemarlin.pl/catering-dietetyczny.
Celem zapisania się do newslettera, Klient zobowiązany jest do podania imienia oraz adresu poczty elektronicznej oraz zaznaczenia okna akceptacji Regulaminu oraz polityki prywatności.
Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji
z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy,
w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: catering@whitemarlin.pl.

§ 11 PROGRAM LOJALNOŚCIOWY ORAZ RABATY

White Marlin Catering Dietetyczny wprowadza program lojalnościowy przeznaczony dla klientów– dalej zwany: „Programem Lojalnościowym”.
Program Lojalnościowy opiera się na sprzedaży premiowej, w ramach której Klientom przyznawane są punkty za określone działania w Panelu Klienta.
Z chwilą założenia konta klient staje się uczestnikiem Programu Lojalnościowego.
Uczestnik Programu Lojalnościowego otrzymuje punkty według schematu, umieszczonego pod adresem https://whitemarlin.pl/catering-dietetyczny/program-lojalnosciowy/.
Punkty naliczane są od razu po spełnieniu określonych wyżej warunków i przeliczane są wg. reguły 6%, 9%, 12%.
Usługodawca może zwiększyć lub zmniejszyć ilość punktów otrzymywaną za zakup określonych produktów.
Punkty można wykorzystywać jedynie na rabaty, nie można wymieniać ich na gotówkę ani na vouchery.
Punkty Lojalnościowe naliczane są jedynie podczas zakupów bez użycia kodów rabatowych.

Kod Rabatowy to taki, który stworzony został bezpośrednio dla klienta lub widnieje jako rabat ogólny (np. START).
Punkty lojalnościowe uzyskane z zakupów są możliwe do wykorzystania jedynie w sklepie Usługodawcy.
Wysokość naliczanych Punktów Lojalnościowych wynosi 6% wartości zamówienia netto. Przekraczając łączną kwotę zamówień w wysokości 6.000 zł, wartość naliczanych Punktów Lojalnościowych zwiększa się kolejno na 9% wartości zamówienia, po przekroczeniu kwoty 12.000 zł na 12% wartości zamówienia.

Punkty Lojalnościowe można wykorzystać przy każdym zamówieniu, niezależnie od stosowanych jednocześnie kodów rabatowych.
Klienci mogą korzystać również z ogólnych bądź indywidualnych kodów rabatowych, które określają w procentach wysokość przyznanego rabatu dla konkretnego zamówienia.
Wysokość rabatu będzie wyliczana od całości zamówienia. Przyznany rabat przesunięty zostanie na ostatnie dni zamówienia. Wartość dziennej diety po rabacie nie może być mniejsza niż 1 zł, w takim przypadku pozostały rabat przechodzi na dni poprzedzające.
Klienci otrzymają dodatkowy rabat z tytułu długości zamówienia, który będzie naliczany od 11-ego dnia każdego zamówienia. Wysokość rabatu wynosi 0,4% za każdy dodatkowy dzień zamówienia np. jeżeli klient zamówi dietę na 15 dni, to dodatkowy rabat wyniesie 2% (5×0,4%).
Rabat z tytułu długości zamówienia stosuje się razem z Punktami Lojalnościowymi oraz kodami rabatowymi ogólnymi i indywidualnymi, jednakże jest on wyliczany jako ostatnia składowa zamówienia tj. po uwzględnieniu wszystkich innych zastosowanych zniżek.

§ 12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do usługobiorców i klientów będących konsumentami.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Konsument może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 DANE OSOBOWE

Administratorem danych jest firma WM Catering sp. z o.o. NIP: 5851496021, REGON: 520948038 zarejestrowana pod adresem ul. Armii Krajowej 116/3 z kodem pocztowym 81-824 Sopot.
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach oraz w zabezpieczonych dokumentach.
Usługodawca przetwarza dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres IP w celu świadczenia usług oraz w celach marketingowych (tylko po uzyskaniu stosownych zgód od osób zainteresowanych).
Usługodawca jest także administratorem danych osób zapisanych na newsletter oraz osób korzystających z jego produktów i usług.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, wdrożoną polityką prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów).

Klient ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: catering@whitemarlin.pl

Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Usługodawcę do retencji danych przez okres maksymalnie 10 lat.
Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Usługodawca wdrożył środki bezpieczeństwa takie jak antywirus, monitoring miejsc przechowywania danych, celem minimalizacji ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez usługodawcę albo przetwarzający, z którymi usługodawca ściśle współpracuje.

§ 14 PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do serwisu internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w ramach Serwisu Internetowego należą do White Marlin Catering Dietetyczny Sp. z o.o. i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów obowiązującego prawa.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez White Marlin Catering Dietetyczny zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Zmiana regulaminu – usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobu dostaw lub płatności; dodania nowych usług elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu oraz dodania nowych sposobów płatności. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych usługobiorca/klient ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych usługobiorców/klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy o świadczenie usług.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu okaże się̨ lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sadu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia regulaminu pozostają̨ w mocy.